Burgerschapsonderwijs en onlineonderwijs - Discussies via het beeldscherm?

Met het sluiten van alle scholen in maart van dit jaar ging het onderwijs massaal online. Wat betekende deze omslag voor onderwijs gericht op de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen: het burgerschapsonderwijs? In hoeverre waren leraren in staat om dit online vorm te geven? Welke mogelijkheden en belemmeringen ervoeren zij daarbij? Om hier achter te komen hebben wij een digitale vragenlijst ontwikkeld. Deze is breed gedeeld en ingevuld door leraren, voornamelijk uit het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Leraren kregen stellingen voorgelegd over de mate waarin zij in een online omgeving in staat waren om een open en veilig klasklimaat te creëren, en in welke mate didactische werkvormen digitaal mogelijk waren. Vervolgens werden zij gevraagd enkele van hun antwoorden toe te lichten. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste uitkomsten van toelichtingen die door 115 leraren zijn gegeven.

Delen: