Privacyvoorwaarden

VGA Ten Brink Uitgevers 2019

Informatie over Ten Brink Uitgevers als verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond van verwerkingen

Wanneer Ten Brink Uitgevers uw persoonsgegevens verwerkt, komt dit doordat u deze aan ons verstrekt in bijvoorbeeld registratieformulieren, wanneer u meedoet aan acties, wanneer u contact opneemt met onze helpdesk of wanneer u als eindgebruiker producten of diensten van Ten Brink Uitgevers bestelt. In deze gevallen worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de volgende doeleinden. In onze processen wordt door ons aangegeven welke gegevens een noodzakelijke voorwaarde zijn om een overeenkomst te sluiten.

Persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  1. Het bieden van toegang tot, het leveren van en in gebruik kunnen nemen van onze producten en diensten (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst).
  2. De opslag en de beoordeling van gegevens om diensten aan te kunnen bieden die zijn afgestemd op uw voorkeuren (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst).
  3. Het kunnen voeren van onze financiële administratie (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst);
  4. De beveiliging, controle en preventie van misbruik en het voorkomen van inconsistentie en onbetrouwbaarheid van data, zoals bij de uitvoering van accountantscontroles (noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke).
  5. De continuïteit en goede werking van producten en diensten, waaronder het laten uitvoeren van onderhoud, het maken van een back-up, het aanbrengen van verbeteringen na geconstateerde fouten of onjuistheden en het krijgen van ondersteuning (verwerking noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst).
  6. Het verbeteren van onze dienstverlening (noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, waarbij gegevens worden geaggregeerd en nooit tot op persoonsniveau te herleiden zijn).
  7. Het kunnen informeren over relevante producten en diensten van Ten Brink Uitgevers (hiervoor geldt dat wij toestemming aan u vragen en u te allen tijde uw toestemming kunt intrekken).
  8. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor Ten Brink Uitgevers gelden.

Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, cookies en doorgifte van persoonsgegevens

Op de bedrijfswebsite en webshop van Ten Brink Uitgevers kunnen technieken worden gebruikt voor retargeting, met als doel om bezoekers, die al geïnteresseerd waren in de producten en/of diensten, Ten Brink Uitgevers-advertenties op partnerwebsites te tonen. Voor zover (re)targeting plaatsvindt, gebeurt dit op basis van uw uitdrukkelijke toestemming in een cookie-bar voor het plaatsen van niet-functionele cookies.

Dergelijke cookies worden via de website van Ten Brink Uitgevers geplaatst door derden. Deze partners verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan onze bedrijfswebsite en nieuwsbrieven en uw interactie in verband met bijvoorbeeld advertenties.

Bewaartermijn

Wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, worden uw persoonsgegevens gedurende een periode tot maximaal twee jaar na beëindiging van de overeenkomst door ons verwerkt. Wanneer sprake is van wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld in het kader van de administratieve bewaarplicht voor ondernemingen, kunnen langere termijnen van toepassing zijn.

Inzage

Als betrokkene heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage, rectificatie of het wissen van uw persoonsgegevens, een beperking van de verwerking , heeft u het recht om tegen een verwerking bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid binnen de kaders van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met de functionaris voor gegevensbescherming.

Klachten

Ten Brink Uitgevers wil u graag helpen om een geschikte oplossing te vinden voor klachten of zorgen over uw privacy. U heeft echter altijd het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.