Samen met de onderwijssector

In 2022 is de actualisatie van examenprogramma’s gestart voor Nederlands, moderne vreemde talen, wiskunde, natuurwetenschappelijke vakken en maatschappijleer. Inmiddels is ook een start gemaakt met de actualisatie van de examenprogramma’s Friese taal en cultuur en klassieke talen. Er wordt hierbij nauw samengewerkt met de onderwijssector. Zo zijn er vakvernieuwingscommissies ingericht met leraren, vakexperts, curriculumexperts en per commissie een procesregisseur. Gerdineke: “Elke commissie wordt bijgestaan door een advieskring waarin onderwijsorganisaties, vakverenigingen, lerarenopleidingen en relevante maatschappelijke organisaties zijn vertegenwoordigd. De advieskring geeft feedback op de tussenproducten van de commissies door ze voor te leggen aan hun achterban.”

Gaat er veel veranderen voor de leraar?

Een veelgestelde vraag: gaat er veel veranderen voor de leraar? Aafke Oldenbeuving (curriculumexpert) over de natuurwetenschappelijke vakken: “Ik denk dat het wel mee zal vallen. De vakken blijven absoluut herkenbaar. Er zullen vast onderwerpen verdwijnen, maar de vernieuwing zit vooral in de aandacht voor maatschappelijke gevolgen van wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen. En dat geeft veel nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld bij de inrichting van het schoolexamen.”

Actuele en concrete eindtermen

De eindtermen in de nieuwe examenprogramma’s worden concreter geformuleerd. Toch, of juist daardoor, is er voor de leraar meer ruimte voor eigen inbreng. Luuk Kampman (curriculumexpert) over de geactualiseerde examenprogramma’s maatschappijleer: “Omdat duidelijker is wat er van de leraar gevraagd wordt, dus wat in de eindtermen staat, wordt beter zichtbaar hoeveel ruimte er is voor thema’s, werkvormen en actuele bronnen buíten de vastgelegde stof. Zo is er meer houvast voor de inrichting van het schoolexamen.”

In een artikel in SLO Context vertellen Gerdineke, Aafke en Luuk wat de actualisatie precies inhoudt en welke richting het op gaat.