Zowel in het primair als het voortgezet (speciaal) onderwijs is het voor scholen niet altijd mogelijk om een leerling passend onderwijs aan te bieden. Voor sommige leerlingen is het bijvoorbeeld niet mogelijk om volledig naar school te gaan. Andere leerlingen hebben moeite met het onderwijs op school of kunnen niet meekomen in de klas. Voor deze leerlingen kan IVIO@School een uitkomst bieden.

Afgestemd op de behoefte

Binnen het VSO biedt IVIO@School onderwijs aan op vmbo-tl, havo en vwo-niveau. Ieder vak is afzonderlijk aan te schaffen, zodat er voor de leerling een echt maatwerkpakket ontstaat. In het reguliere VO wordt IVIO@School vaak ingezet wanneer er een aparte klas voor ‘IVIO-leerlingen’ wordt opgezet, maar ook om vanuit de school langdurig thuiszittende leerlingen van onderwijs te kunnen voorzien.

Inmiddels volgen jaarlijks ongeveer 1.800 leerlingen in Nederland hun onderwijs, ondersteund door de lespakketten van IVIO@School. Het grootste deel van deze leerlingen volgt dat op hun eigen school, terwijl voor een kleiner deel juist thuis tijdelijk de meest geschikte plek is (de zogenoemde ‘thuiszitters’).

Het leerproces

IVIO@School verzorgt onderwijs op afstand, dat ingericht is per vak. Het startmoment, het beginniveau en het tempo zijn flexibel, waardoor elke leerling onderwijs op maat aangeboden kan worden. Scholen kunnen voor hun leerlingen de vakken gericht aanschaffen. De leerlingen blijven ingeschreven bij de school van herkomst, de school blijft verantwoordelijk en houdt het bevoegd gezag.

In de online leeromgeving wordt in een jaarplannner de standaard planning beschreven en wordt de te maken lesstof stapsgewijs uitgelegd. Het onderwijs wordt ondersteund door eigen 1ste of 2e graad bevoegde vakdocenten, die online beschikbaar zijn voor vragen van de leerlingen. De mentor vanuit de school begeleidt de leerlingen met plannen en helpt hen op weg. De toetsen, opdrachten en werkstukken worden door de leerlingen via het online leerlingvolgsysteem verzonden naar de vakdocenten, die ze corrigeren, beoordelen en voorzien van feedback. Wanneer een leerling extra uitleg nodig heeft, kan er in overleg met de docent een online afspraak gemaakt worden.

Alle vorderingen van leerlingen worden door de docenten ook bijgewerkt in het leerlingvolgsysteem. Dit systeem is te allen tijde beschikbaar voor zowel de leerling, de mentor van school als de begeleidend vakdocent van IVIO, zodat iedereen voortdurend op de hoogte is van het leerproces.

Lesmethodes

IVIO@School maakt gebruik van de algemeen gebruikte lesmethodes van de standaard VO-uitgevers. Het lesmateriaal bestaat uit leer- en werkboeken, aangevuld met digitale leermiddelen. De leermiddelen die aangeschaft zijn, blijven eigendom van de school.

Samengevat kan IVIO ondersteuning bieden aan:

  • Leerlingen die behoefte hebben aan een individueel lesprogramma, dat flexibel is in tempo, plaats en niveau;
  • Scholen die hun onderwijsaanbod willen verbreden van vmbo-tl tot en met gymnasium;
  • Scholen die tijdelijk geen vakdocent beschikbaar hebben voor één of meerdere vakken.

Benieuwd hoe IVIO@School uw school kan helpen met passend onderwijs voor elke leerling? Kijk op

[email protected]

en neem contact op voor een gesprek met een van onze onderwijsadviseurs.