Het PTA en onderwijstoezicht

De Inspectie van het Onderwijs beschouwt het aanwezig zijn van een deugdelijk PTA als onderdeel van het toezicht op het onderwijsproces. In een deugdelijk PTA komen een aantal inhoudelijke elementen voor en die staan beschreven in het onderzoekkader voortgezet onderwijs, onder OP8, toetsing en afsluiting (met artikel 31 Eindexamenbesluit als wettelijke basis). Als de school hieraan voldoet, ervoor zorgt dat het PTA voor 1 oktober van elk schooljaar bij leerlingen, ouders en de inspectie is en het PTA ook zoals afgesproken uitvoert, dan heeft de school in dit opzicht basiskwaliteit geleverd.

Delen: